Vaše mince - numismatika, mince ČNB i světové

Registrace
Chcete nakupovat za nejlepší ceny?
Chcete vědět včas o všech mincích?
Chcete nejlepší ceny při výkupu?
Zaregistrujte svoji emailovou adresu:
Kontakty
Ing. Ludvík Čanda
T: +420 703 435 135
Ú: 2108007510/2700 Unicredit Bank
Reklama
Radost z lahve

www.vasemince.cz

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) vymezují obchodní vztahy mezi prodávajícím Ing. Ludvíkem Čandou, jako dodavatelem (dále jen „dodavatel“) a fyzickou osobou, jako zákazníkem (dále jen „spotřebitel“) vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást kupní Smlouvy.
Spotřebitelem se myslí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.
Dodavatelem je fyzická osoba Ing. Ludvík Čanda.
Obchodem se pak myslí elektronický obchod provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek na adrese www.vasemince.cz
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o dodavateli

Ing. Ludvík Čanda
IČ: 01262777
kontaktní adresa: Lázeňská 1655, 43201 Kadaň
písemný kontakt: info@vasemince.cz
telefonní kontakt: 703 435 135
provozní hodiny: po předchozí domluvě
bankovní spojení: 2108007510/2700 Unicredit Bank

3. Předmět smlouvy – informace o zboží

3.1. Spotřebitel má možnost se seznámit na stránkách www.vasemince.cz s nabízeným zbožím.

3.2. Nabízené zboží jsou převážně české mince vydané Českou národní bankou, foto je pouze ilustrační, závazný je popis a technické údaje převzaté z ČNB. Nové mince vydané v průběhu dvou posledních let mají bankovní kvalitu, mince starší, které byly již v oběhu, mohou mít menší nedostatky na plastovém obalu, nebo patinu dle stáří. Tyto nedostatky nejsou považovány za vadu. Jsou-li v nabídce mince s větším opotřebení je prodávající povinen na tuto skutečnost prokazatelně upozornit, případně individuelně projednat tuto skutečnost se spotřebitelem před potvrzením objednávky. Při označení kvality a zdroje mincí dodavatel používá symboly uvedené v čl. 8.2.

3.3. Cena zboží je uvedena na adrese www.vasemince.cz.

3.4. Cena je platná v den odeslání objednávky. Prodejce uvádí ceny včetně DPH a vyhrazuje si právo ceny aktualizovat.

4. Informace o procesu objednání, dodací podmínky

4.1. Cena za zboží může být navýšena o poštovné, balné a pojištění. O konečné ceně bude spotřebitel předem vyrozumněn.

4.2. Dopravu zajistí Česká pošta formou cenného psaní nebo cenného balíku

4.3. Platba při dobírce je možná pouze do částky 2.000,- Kč, jinak požadujeme převod na běžný účet předem.

5. Proces objednávky a potvrzení dodavatelem

5.1. Spotřebitel objednává zboží tím, že zašle na emailovou adresu dodavatele objednávku, ve které řádně uvede veškeré požadované údaje včetně své emailové adresy. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými v den objednávky. Nebude-li objednávka obsahovat veškeré požadované náležitosti, dodavatel k ní nebude přihlížet, o čemž vyrozumí spotřebitele.

5.2. Kupní smlouva dle § 1820 Občanského zákoníku vznikne dnem potvrzení objednávky na emailovou adresu zákazníka a v případě platby předem oznámí bankovní spojení a variabilní symbol (číslo objednávky) pro tuto platbu.

5.3. Kupující má právo odeslanou objednávku písemně stornovat na emailovou adresu do jedné hodiny od odeslání objednávky.

5.4. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku nejpozději do pěti pracovních dnů od připsání úhrady na běžný účet, nebyla-li u jednotlivého zboží v nabídce uvedena jiná lhůta.

5.5. Prodejce má právo zrušit objednávku, jestliže nemůže zboží dodat pro nadměrný zájem, o čemž je povinen informovat kupujícího.

5.6. Pokud dodavatel neobdrží úhradu na běžný účet do 14 dní od potvrzení objednávky, může odstoupit od kupní smlouvy a zboží uvolnit k dalšímu prodeji.

6. Reklamace

6.1. Na dodané zboží je záruka 24 měsíců, která začíná ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

6.2. Záruka se nevztahuje na věci použité, a to v rozsahu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí věcí spotřebitelem, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a u zboží prodávané za nižší cenu se nevztahuje také na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6.3. V případě, že kupující neobdrží nebo vrátí poškozenou zásilku, musí o této skutečnosti okamžitě informovat prodejce.

6.4. Spotřebitel podává reklamaci a to písemně na adresu info@vasemince.cz nebo na kontaktní adresu. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.6. Na základě rozhodnutí Dodavatele zašle spotřebitel zboží zpět nebo na opravu dle pokynů prodejce na vlastní náklady.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží

7.2. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží ze zlata a stříbra, protože cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

7.3. Uhrazením zálohy na budoucí emise pamětních mincí Spotřebitelem se Dodavatel zavazuje k rezervaci a dodávce požadovaného počtu mincí v době jejich emise za předpokladu, že Spotřebitel uhradí doplatek (zvýhodněná cena v době emise snížena o uhrazenou zálohu) za dané mince nejpozději do jednoho měsíce ode dne emise mincí (dle ČNB, NBS) nebo do data splatnosti objednávky s doplatkem (doručované emailem). Záloha je určena k rezervaci a zajištění dodávky požadovaného počtu mincí a je po uplynutí doby splatnosti objednávky s doplatkem nebo jednoho měsíce od data emise nevratná. Cena mincí, na něž byla záloha uhrazena, bude o tuto zálohu na faktuře s doplatkem následně snížena. Spotřebitel může zálohu převést na další emisi v pořadí, pak uhradí mince v plné výši zvýhodněné ceny a záloha zůstává u Dodavatele pro následující emisi v pořadí.

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1. Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou se strany snaží vyřešit smírnou cestou.

8.2. V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudní spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.3. Kupující - spotřebitel může své právo uplatnit u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u poskytovatele.

9. Grafické označení prodávaného zboží

9.1. Označení zboží je dostupné v příslušné katalogové kartě konkrétního zboží, kde je reprezentováno ikonou, která je rovněž opatřena textovým popisem.

9.2. Označení určující kvalitu prodávaného zboží:
0/0 - bankovní kvalita – nové zboží distribuováno v rámci prodejní smlouvy s ČNB
1/1 - běžná kvalita – mince má drobné nedostatky
2/2 - zhoršená kvalita – mince má zjevné poškození
SI Soukromá inzerce – minci prodává některý z prověřených sběratelů (ručíme za pravdivý popis zboží)

9.3. Označení informující o době dodání a dostupnosti zboží
Skladem – možný osobní odběr
Budoucí emise - osobní odběr možný až po emisi a převzetí od ČNB
Nedostupné - zboží je dlouhodobě nedostupné mebo vyprodané

9.4. Označení pro účtování DPH, nebo zvláštní režim DPH
DPH 0% - zboží nepodléhá DPH, zvláštní režim Zákon č. 235/2004 Sb., § 92
DPH 15% - DPH 15% zahrnuta v ceně
DPH 21% - DPH 21% zahrnuta v ceně

10. Ochrana osobních údajů spotřebitele

10.1. Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou sloužit výhradně pro obchodní účely prodávajícího. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.1.2014.


© 2011 - 2024 Ludvík Čanda

TOPlist